Μενού

Καταστατικό του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφο» (ΠΕΚΚ)
Τελευταία αναδιάρθρωση 2024

Άρθρο 1 - Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πανελλήνια  Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου» (Π.Ε.Κ.Κ.). Έδρα του ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2 - Σκοπός-Μέσα

 1. Σκοπός της «Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου» (Π.Ε.Κ.Κ.) είναι η ένωση όλων των Ελλήνων κριτικών του κινηματογράφου για την από κοινού προσπάθεια της αρτιότερης και πληρέστερης άσκησης του λειτουργήματός τους.

 2. Ο πιο πάνω σκοπός επιτυγχάνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως με:

  1. Τη συνεργασία αυτών που ασκούν το λειτούργημα του κριτικού κινηματογράφου, καθώς και την ενεργή στήριξη και προστασία τους από την Ένωση ως συλλογικό τους όργανο.

  2. Την προσέγγιση και τη μελέτη των σχετικών με αυτό προβλημάτων.

  3. Την προσπάθεια ποιοτικής και ελεύθερης ανάπτυξης και προστασίας της κινηματογραφικής κριτικής στην Ελλάδα.

  4. Τη δημιουργία πλέον ουσιαστικών δεσμών ανάμεσα στους κριτικούς κινηματογράφου και το κοινό, με στόχο έναν ενεργό και δημιουργικό δημόσιο διάλογο.

  5. Την με κάθε κατάλληλο μέσο υποβοήθηση της προσπάθειας για την ποιοτική βελτίωση του ελληνικού κινηματογράφου.

  6. Τη συνδρομή κάθε προσπάθειας για την ορθή ενημέρωση και την κινηματογραφική παιδεία του κοινού.

  7. Την υποβοήθηση της προσπάθειας νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κινηματογραφική κριτική.

  8. Την επαφή και τη συνεργασία με τις άλλες ελληνικές ή ξένες ενώσεις, τους δημοσιογραφικούς φορείς και σωματεία, τις κινηματογραφικές λέσχες και άλλους φορείς (πανεπιστήμια, σχολεία, συλλόγους γονέων, φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους κ.α.), καθώς και τη συμμετοχή στις διεθνείς ομοσπονδίες κριτικών.

  9. Τη δημιουργία γραφείων, λέσχης με βιβλιοθήκη, καθώς και αρχείο έντυπης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης.

  10. Τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων – όπως: προβολές, διαλέξεις, συνέδρια, συναντήσεις, εκδόσεις εντύπων και βιβλίων κινηματογραφικού ενδιαφέροντος κ.λπ. – για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο  παρόν άρθρο.

Άρθρο 3 - Μέλη

 1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μέλη και άλλου ομοειδούς σωματείου, καθώς και πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα επί μία τριετία, τουλάχιστον.

  Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά.

 2. Τα τακτικά μέλη (περιλαμβανομένων των ιδρυτικών) απολαμβάνουν όλα τα καταστατικά δικαιώματα της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα έχουν και τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

  Τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται δεκτά:

  1. Όσοι ασκούν δημόσια το με την ευρεία έννοια λειτούργημα του κριτικού της κινηματογραφικής τέχνης, σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας.

  2. Όσοι επιδίδονται στην έρευνα και τη μελέτη, θεωρητική και ιστορική, της 7ης τέχνης και την εν γένει κριτική δοκιμιογραφία και αρθρογραφία.

 3. Η απασχόληση του υποψήφιου τακτικού μέλους πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική και με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών για τους υποψήφιους που προέρχονται από τον ημερήσιο τύπο και τριών (3) ετών για τους υποψήφιους από τον περιοδικό τύπο και τους υποψήφιους από τον χώρο των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μέσων. Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) κριτικά σημειώματα για κάθε έτος της απαιτούμενης ως άνω απασχόλησης.

Για τα υποψήφια μέλη της παραγράφου 2.β. απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκδόσεις εύλογης έκτασης.
Η πρωτοτυπία του λόγου, η ευρύτητα της αντίληψης, η συνθετική προσέγγιση, η ποιοτική επάρκεια της γραφής και η συμβολή στην προαγωγή του κινηματογράφου ως πολιτισμικού αγαθού αξιολογούνται ως απαραίτητες προϋποθέσεις της υποψηφιότητας.

 1. Τα μη τακτικά μέλη διακρίνονται σε δόκιμα και επίτιμα.
  1. Δόκιμα μέλη της Ένωσης είναι αυτά που έχουν γίνει αρχικά μεν δεκτά, βάσει των παραπάνω προϋποθέσεων, αλλά που για διάστημα ενός (1) έτους τελούν υπό δοκιμασία.

  2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης από τη Γ.Σ.

 1. Με απόφαση του Δ..Σ., η οποία επικυρώνεται από τη Γ.Σ., δύναται τακτικό μέλος να ανακηρύσσεται «Επίτιμος Πρόεδρος» ή «Επίτιμος Αντιπρόεδρος» της Π.Ε.Κ.Κ., με την προϋπόθεση να έχει διατελέσει στο παρελθόν στην αντίστοιχη θέση του Δ.Σ. και να έχει αναγνωρισμένη προσφορά στη διάρκεια της θητείας του.

Άρθρο 4 - Ασυμβίβαστο μελών

 1. Η ιδιότητα του μέλους της Π.Ε.Κ.Κ. είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή σε παραγωγικές, διαφημιστικές και εμπορικές εταιρείες του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών τεχνών γενικότερα. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τη συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή οργανώσεις καθώς και στις περιπτώσεις εντεταλμένης ή εκλεγμένης θεσμικής εκπροσώπησης της Ένωσης.

  1. Κατά το διάστημα το οποίο ένα μέλος τυχόν εμπλέκεται σε τέτοιες ασυμβίβαστες δραστηριότητες, τελεί υπό πλήρη αναστολή των δικαιωμάτων του ως προς την εκπροσώπηση της Ένωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι καθώς και τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Άρθρο 5 - Εγγραφή νέων μελών

 1. Η εγγραφή νέων μελών γίνεται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του υποψήφιου προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναφέρεται η συμφωνία του με το καταστατικό και τους σκοπούς της Ένωσης. Την αίτηση πρέπει να συνυπογράφουν τρία (3) τακτικά μέλη της Π.Ε.Κ.Κ., αποκλειομένων των μελών του Δ.Σ.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Βιογραφικό, όπου θα αναφέρεται η μέχρι σήμερα ενασχόληση του υποψήφιου με την κινηματογραφική κριτική.

  2. Ευρύ δείγμα δημοσιευμένης γραφής του.

 1. Το Δ.Σ. εξετάζει τον φάκελο και αποδέχεται ή απορρίπτει την εγγραφή του νέου μέλους με πλειοψηφία 4/5 των μελών του. Η απόφαση του Δ.Σ. εισάγεται στην πρώτη τακτική Γ.Σ., προκειμένου να επικυρωθεί. Η αίτηση και τα κατά τα ανωτέρω συνοδευτικά αυτής έγγραφα αποστέλλονται στα μέλη με την πρόσκληση για τη σχετική Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2.

 2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στον υποψήφιο, εντός τριμήνου, με συστημένη επιστολή ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Άρθρο 6 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 1. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γ.Σ. της Ένωσης και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε στο Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και σε θέσεις θεσμικής εκπροσώπησης της Π.Ε.Κ.Κ. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

  Μέλος το οποίο έχει ανακηρυχθεί «Επίτιμος Πρόεδρος» ή «Επίτιμος Αντιπρόεδρος» της Π.Ε.Κ.Κ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 5, διατηρεί την ιδιότητα του τακτικού μέλους, δεν υποχρεούται όμως στην καταβολή ετήσιας συνδρομής και δεν δικαιούται να θέτει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Ένωσης.

 2. Τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ., χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε. Τα μεν δόκιμα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή του μισού της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών, τα δε επίτιμα δεν καταβάλλουν συνδρομή.

 3. Τα μέλη της Π.Ε.Κ.Κ., τα οποία εξουσιοδοτημένα την εκπροσωπούν σε ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς του κινηματογράφου, έχουν την υποχρέωση να εκφράζουν τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και να ενημερώνουν αρμοδίως το Δ.Σ. επί ποινή ανακλήσεως.

 4. Τα μέλη της Π.Ε.Κ.Κ., τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε κριτική επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIPRESCI, υποχρεούνται προηγουμένως να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δ.Σ., το οποίο, εφόσον την εγκρίνει, την προωθεί στη FIPRESCI. Δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές της FIPRESCI έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Π.Ε.Κ.Κ.

Άρθρο 7 - Διαγραφή μελών

 1. Κάθε μέλος παύει να ανήκει στην Ένωση και διαγράφεται από το Μητρώο Μελών:

  1. Εάν παραιτηθεί εγγράφως.

  2. Εάν δεν καταβάλει τη συνδρομή του, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6, επί τριετία, επανεγγράφεται όμως αυτόματα, εφ’ όσον τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

  3. Εάν δείξει αδιαφορία και αδράνεια στην εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων, που του έχουν ανατεθεί από τα αρμόδια όργανα, και τα οποία ο ίδιος τα έχει αποδεχθεί.

  4. Εάν αναπτύξει δραστηριότητα που παραβλάπτει φανερά τη λειτουργία της Ένωσης ή έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων ή με τους καταστατικούς εν γένει σκοπούς της Π.Ε.Κ.Κ.

 1. Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η διαγραφή του μέλους ισχύει ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., η οποία και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει εγγράφως στην αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 8 - Όργανα της Π.Ε.Κ.Κ.

Όργανα της Ένωσης ορίζονται:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Άρθρο 9 - Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 1. Όργανο διοίκησης της Ένωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται για δύο (2) έτη από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούνται σε συνεδρίαση μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή τους και αποφασίζουν, με απλή πλειοψηφία, την μεταξύ αυτών κατανομή των αρμοδιοτήτων ως εξής:

  1. Πρόεδρος,

  2. Αντιπρόεδρος,

  3. Γενικός Γραμματέας,

  4. Ταμίας.

Το πέμπτο μέλος παραμένει ως απλό μέλος, δύναται όμως κατά περίπτωση να του ανατίθενται, με τη σύμφωνη γνώμη του, συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. δύναται να φέρει την ιδιότητα του Προέδρου έως τρεις (3) συνεχόμενες διετείς θητείες κατά μέγιστο.

Η ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ. γίνεται αμέσως με τη συγκρότησή του. Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. παρέχονται χωρίς αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., η αμοιβή μέλους του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ κατ’ έτος, ως αποζημίωσή του για την παροχή υπηρεσιών ή έργου, πέραν των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση με αμοιβή στο ίδιο μέλος άλλης υπηρεσίας ή έργου το ίδιο έτος.

Ανά πέντε (5) έτη, το Δ.Σ., με απόφαση των 4/5 των μελών του, δύναται να αναπροσαρμόζει το ανωτέρω ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι μεταβολής των γενικότερων οικονομικών δεδομένων.

Για την καταβολή τυχόν εξόδων, τα οποία πραγματοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές χρειασθεί ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, δύναται να διεξάγονται και διαδικτυακά όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

  Πριν από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. απαραίτητα επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασής του.

  Κάθε μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις χάνει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Η έκπτωση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά και ανακοινώνεται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

 2. Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ανήκει κάθε ζήτημα που αφορά γενικά στην οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την προαγωγή των σκοπών της Ένωσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, αυτό έχει επιφυλαχθεί στη Γ.Σ.

 3. Πρόταση μομφής κατά μέλους (ή μελών) του Δ.Σ. για την έκπτωσή του (τους) από τις αρμοδιότητές του (τους) συζητείται και τίθεται σε ψηφοφορία σε ειδική προς τούτο συγκαλούμενη Γ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

  Για την υπερψήφιση της πρότασης μομφής απαιτείται ειδική πλειοψηφία 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 10 - Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Καταστρώνει και φέρνει προς έγκριση στο Δ.Σ. το πρόγραμμα δραστηριότητας της Ένωσης και εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. Συνυπογράφει δε με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία το κλείσιμο του Βιβλίου Ταμείου στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.

 2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα μπροστά σε κάθε αρχή, υπηρεσία και οργάνωση, διοικητική, δικαστική ή άλλη και γενικά σε οποιαδήποτε σχέση με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ημεδαπής, αλλοδαπό ή διεθνή. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί αυτή η εκπροσώπηση, για συγκεκριμένη περίπτωση και αιτία, να ανατεθεί και σε άλλο μέλος του Δ.Σ.

 3. Ο Πρόεδρος επικουρείται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Άρθρο 11 - Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο Μελών, το βιβλίο Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και τη σφραγίδα της Ένωσης.

 2. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, την οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, παράλληλα δε με αυτόν εκπροσωπεί την Ένωση. Συνυπογράφει δε με τον Πρόεδρο και τον Ταμία το κλείσιμο του βιβλίου Ταμείου στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.

  Γενικά, μεριμνά για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης.

Άρθρο 12 - Ο Ταμίας του Δ.Σ.

 1. Ο Ταμίας εισπράττει τα έσοδα και πληρώνει τις δαπάνες, συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο τις σχετικές αποδείξεις και, γενικά, κάθε έγγραφο που απαιτείται για την είσπραξη των τακτικών ή έκτακτων εσόδων της Ένωσης. Γενικά, ο Ταμίας επιφορτίζεται με το έργο της πραγματοποίησης των πόρων και οποιασδήποτε φύσης εσόδων της Ένωσης, καταθέτοντας αυτά αμέσως στον τηρούμενο στο όνομα της Ένωσης Τραπεζικό Λογαριασμό Καταθέσεων. Για κάθε κίνηση του λογαριασμού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού          Συμβουλίου.

 2. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου, τους φακέλους με τα δικαιολογητικά εισπράξεων πληρωμών, το μπλοκ των επιταγών, καθώς και τα εξαντλημένα στελέχη αυτών. Κάθε τρίμηνο λογοδοτεί στο Δ.Σ., υποβάλλοντας σ’ αυτό συνοπτική κατάσταση της κίνησης του Ταμείου και του υπολοίπου του. Η κατάσταση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ. Ο Ταμίας κάθε έτος ή όποτε του ζητηθεί λογοδοτεί στην Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2.

 3. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματος του Ταμία, δύναται είτε να τον αναπληρώσει, είτε να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών της Ένωσης με ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή άλλους φορείς.

Άρθρο 13 - Πόροι της Ένωσης

 1. Πόροι του Σωματείου είναι:
  1. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών.

  2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

  3. Οι παντός είδους δωρεές και κληροδοτήματα.

  4. Οι κρατικές ή άλλες χορηγίες.

  5. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 1. Για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, εκτάκτων εισφορών κ.λπ. προαπαιτείται η έγκριση του Δ.Σ. της Ένωσης.

Άρθρο 14 - Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται όπως προβλέπει το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού, συγκροτείται δε σε σώμα σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση του Δ.Σ. (άρθρο 9, παράγραφος 1).

 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει το βιβλίο του Ταμείου, σε αντιπαραβολή με τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών, τόσο για τη νομιμότητα εσόδων και δαπανών, όσο και για την, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα λογιστικά πρότυπα, καταγραφή τους. Καταχωρίζει σχετική με το αποτέλεσμα παρατήρηση στο Βιβλίο Ταμείου και υπογράφει.

Άρθρο 15 - Επιτροπές και τοπικές ομάδες εργασίας

 1. Είναι δυνατή με απόφαση του Δ.Σ. η σύσταση τριμελών Επιτροπών ειδικού σκοπού, είτε συμβουλευτικού-γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είτε για την ανάληψη και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και εκδηλώσεων. Σε πόλεις εκτός της έδρας της Ένωσης, όπου κατοικούν περισσότερα από δέκα (10) μέλη της Π.Ε.Κ.Κ., είναι δυνατή με απόφαση του Δ.Σ. η δημιουργία τοπικών ομάδων εργασίας για την ανάληψη και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και εκδηλώσεων. Οι υπηρεσίες των μελών των Επιτροπών και των Ομάδων αυτών παρέχονται χωρίς αμοιβή.

 2. Σε ό,τι αφορά στην οικονομική-λογιστική και διοικητική τους υπόσταση, οι Επιτροπές και οι τοπικές ομάδες εργασίας, υπόκεινται πλήρως στην υφιστάμενη δομή λειτουργίας της Π.Ε.Κ.Κ. και στον έλεγχο του Δ.Σ.

Άρθρο 16 - Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά και υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο στην έδρα του σωματείου, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης.

  Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος, το οποίο θα πρέπει να καθορίζει και συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.

 2. Για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνόδου της Γ.Σ., καθώς και για την ημερήσια διάταξη αυτής, ειδοποιούνται τα μέλη με ατομικές προσκλήσεις ή και με δημοσίευση στον τύπο και τον διαδικτυακό τόπο της Ένωσης, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την πραγματοποίησή της.

 3. Με την έναρξη της συνεδριάσεως:

  1. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει την απαρτία του Σώματος και αμέσως μετά η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρό της.

   Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη, τα μεν τακτικά με δικαίωμα ψήφου, τα δε επίτιμα και δόκιμα χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός δευτέρου συν ένα (1/2+1) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της Ένωσης.

  2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, το Δ.Σ. συγκαλεί νέα Γ.Σ. εντός δύο εβδομάδων, με την ίδια ημερήσια διάταξη και τότε αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου συν ένα (1/3+1) των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, το Δ.Σ. συγκαλεί νέα Γ.Σ. εντός δύο εβδομάδων, με την ίδια ημερήσια διάταξη και τότε η Γ.Σ. πραγματοποιείται με όσα μέλη είναι παρόντα.

  3. Οι λόγω ελλείψεως απαρτίας επόμενες Γ.Σ. μπορούν να προβλέπονται στην αρχική πρόσκληση, χωρίς να απαιτείται για κάθε μία από αυτές η τήρηση της διαδικασίας των ατομικών προσκλήσεων, αλλά αρκεί η απλή ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ε.Κ.Κ.

 4. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία προκειμένου για θέματα όπως:

  1. Εκλογή μελών των οργάνων διοίκησης.

  2. Πρόταση μομφής κατά μέλους ή μέλους του Δ.Σ.

  3. Τροποποίηση καταστατικού.

  4. Συγχώνευση, προσχώρηση ή και διάλυση του Σωματείου.

  5. Εκλογή εκπροσώπων και αναπληρωματικών τους σε ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα.

  6. Για κάθε άλλο ζήτημα, η απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού.

 1. Στις τακτικές Γ.Σ. υποβάλλονται στην κρίση και τον έλεγχο των μελών:

  1. Τα πεπραγμένα της περιόδου, ο προγραμματισμός για τον επόμενο χρόνο και ο προϋπολογισμός.

  2. Κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αναγράφεται στην πρόσκληση σύγκλισής της.

Ειδικότερα η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., κατά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. έχει      επιπλέον θέματα:

  1. Τον οικονομικό απολογισμό για τη θητεία του Δ.Σ. που έληξε.

  2. Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση του Δ.Σ.

  3. Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε.

 1. Η Γ.Σ. δεν μπορεί να πάρει απόφαση για κανένα θέμα που δεν εγγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης για τη σύγκλισή της.

  Ειδικότερα, κάθε άλλο θέμα μπορεί να υποβληθεί είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με γραπτή πρόταση, η οποία όμως πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ.

Άρθρο 17 - Αρχαιρεσίες

 1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ανά διετία, κατά την τακτική εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ., εφ’ όσον έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας.

 2. Κατά την ψηφοφορία εκλέγονται τα πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ. και δύο (2) αναπληρωματικά, τρία (3) τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ένα (1) αναπληρωματικό.

  Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με προεκτυπωμένα ψηφοδέλτια, που κλείνονται μέσα σε φακέλους μονογραφούμενους από την Εφορευτική Επιτροπή, πριν ριχτούν στην κάλπη.

  Κάθε μέλος του Σωματείου ψηφίζει αυτοπροσώπως. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή και η ηλεκτρονική ψηφοφορία, όταν αυτό υπαγορεύεται από εξωτερικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας, που διαρκούν περισσότερο από έξι (6) μήνες, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται απολύτως το ενιαίο, η νομιμότητα και η μυστικότητα της διαδικασίας.       

  Οι υποψηφιότητες αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και για το αξίωμα που προτείνεται (Δ.Σ. ή Ε.Ε.).

  Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του με μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, προκειμένου για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3), προκειμένου για την Ε.Ε. Περισσότεροι των σταυρών αυτών καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο.

 3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Η πρόσκληση για την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαια και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τα ενδιαφερόμενα προς τούτο μέλη της Ένωσης.

  Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του πριν από την Γ.Σ. και μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες, τον κατάλογο των οποίων ο Γενικός Γραμματέας αναρτά στο χώρο όπου διεξάγεται η Γ.Σ.

 4. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πέμπτη θέση του Δ.Σ. καταλαμβάνεται ύστερα από κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Οι επιλαχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τυχόν αμφισβητήσεις επιλύονται επιτόπου και τελεσίδικα από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 18 - Διάλυση της Ένωσης

 1. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση της Ένωσης, συγκαλούμενη για το σκοπό αυτό, όπως ορίζεται πιο πάνω, έχουσα αυξημένη απαρτία, με παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης, η δε σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

 2. Σε περίπτωση απόφασης για τη διάλυση της Ένωσης, η εν λόγω Γ.Σ. αποφασίζει και τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας της, η οποία όμως ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών.

Άρθρο 19 - Τροποποίηση καταστατικού

 1. Το παρόν καταστατικό ισχύει από την υπερψήφισή του από την ειδική για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη καταστατική Γ.Σ. και τη δικαστική έγκρισή του, όπως ορίζει σχετικά ο νόμος.

 2. Η αίτηση εγγραφής μέλους στην Ένωση αυτονόητα προϋποθέτει την αποδοχή του ισχύοντος καταστατικού, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρέωση κάθε μέλους της.

 3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού τίθεται υπόψη της ειδικής για το σκοπό αυτό συγκαλούμενης καταστατικής Γ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 16. Για τη λήψη σχετικής απόφασης, επιπλέον των όσων ορίζει σχετικά ο νόμος, απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου συν ένα (1/2+1) των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να  εμπλουτίσετε για προσωπικό σας αρχείο με:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας, πατώντας εδώ

Ενεργά μέλη


Untitled Document

  Αγαλιανού Παυλίνα
  Αδαμίδης Λευτέρης
  Αλέτρας Νίκος
  Αλευρά Φωτεινή
  Αντίοχος Γιάγκος
  Αχτσιόγλου Πάνος
  Βάκρος Γεράσιμος
  Βαλούκος Στάθης
  Βασιλείου Γιάννης
  Βεζυρόπουλος Άγγελος
  Γιακουμέλος Νίκος
  Γιαχουστίδης Θόδωρος
  Γκακίδης Γιάννης
  Γκροσδάνης Γιάννης
  Γουδέλης Τάσος
  Γωγάκης Ιάκωβος
  Δερμεντζόγλου Αλέξης
  Δημητρόπουλος Θοδωρής
  Εκσιέλ Ρόμπυ
  Ζαλίγκας Κώστας
  Ζήκος Σωτήρης
  Ζουμπουλάκης Γιάννης
  Καϊμάκης Κωνσταντίνος
  Καλαντζή Ιφιγένεια
  Καλαντίδης Δημήτρης
  Καντέα Παπαδόπουλος Γιάννης
  Καρδερίνης Κώστας
  Κερσανίδης Στράτος
  Κεχαγιάς Βασίλης
  Κοκκαλένιος Πάνος
  Κολιοδήμος Δημήτρης
  Κοτζαθανάσης Παναγιώτης
  Κουρμουλής Νίκος
  Κουταλάς Ανδρέας
  Κουτσογιαννόπουλος Θοδωρής
  Κρουσίνσκυ Γιάννης
  Κυριακίδης Αχιλλέας
  Κυρίλλου Δήμητρα
  Κωνσταντινίδης Κώστας
  Λιζάρδος Αλέξανδρος Ρωμανός
  Λιναράς Θωμάς
  Λυκουργιώτη Ασπασία
  Μάλτας Βασίλης
  Μικελίδης Νίνος Φένεκ
  Μνηματίδης Πάρις
  Μουμτζής Αλέξανδρος
  Μπάμπας Δημήτρης
  Μπλάθρας Κώστας
  Νταλάσης Στέφανος
  Ντερτιλής Τάσος
  Ξανθάκης Γιώργος
  Ξιφιλίνος Δημοσθένης
  Παλάτος Νίκος
  Παπαγεωργίου Ιωάννα
  Παπαδημητρίου Γιώργος
  Πολύδωρος Άγγελος
  Πρωιμάκης Ιωσήφ
  Ραουζαίος Γιάννης
  Ρέτζιος Τάσος
  Σάκκας Νεκτάριος
  Σκυλλάκος Χρήστος
  Σολδάτος Γιάννης
  Σούμας Θόδωρος
  Σωτηροπούλου Χρυσάνθη
  Τόσκας Μίλτος
  Τοτονίδης Γιάννης
  Τριανταφυλλίδου Δέσποινα
  Τσαγκαράκης Νίκος
  Τύρος Ανδρέας
  Φραγκούλης Γιάννης
  Φραγκούλης Ηλίας
  Χατζίκος Φίλιππος

Smart Search Module